Regulamin Strony

Regulamin portalu Wspólny Powiat
§ 1

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Portal – portal wspolnypowiat.org.pl

Administrator – jako Administratora należy rozumieć Administratora i Wydawcę Portalu oraz Administratora Danych osobowych, którym jest partia Wspólny Powiat z siedzibą w Milanówku 05-822, ul. Podleśna 52 , email: kontakt@wspolnypowiat.org.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z portalu w celach informacyjnych.

„Cookies” (ciasteczka) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez Portal i zapisywane na komputerze Użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, np. zapamiętania logowania do Portalu czy zapamiętania odwiedzanych stron. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 2

Administrator danych osobowych Użytkownika odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z warunkami określonymi w Regulaminie i obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej „Rozporządzeniem RODO”.

Dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Cel wykorzystania przez Administratora danych osobowych:

 • zapewnienie dostępu do ogłoszeń i aktualności na portalu,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
 • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami prawa;
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów,
 • tworzenia zestawień, analiz na potrzeby Administratora, obejmuje między innymi badania marketingowe, prace rozwojowe w systemach informatycznych,
 • wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach,
 • usług marketingowych w zakresie informowania użytkowników o nowościach publikowanych na portalu oraz wysłanie Użytkownikom informacji handlowych i komercyjnych.

W wskazanych w pkt. 3 celach Administrator będzie dokonywał profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy danych osobowych Użytkowników.

Po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będą przetwarzane dane osobowe.

Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, email, i potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.

Administrator może dodatkowo poprosić o zgodę opcjonalną na przetwarzanie danych osobowych, które nie mają wpływu na korzystanie z portalu.

Administrator ma prawo do przekazania danych osobowych Użytkowników podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, uczestniczących wykonywaniu w jego imieniu czynności:

 • autoryzacji Użytkownika na Portalu,
 • innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług Administratora lub organizacji akcji marketingowych,
 • podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów dokonanych płatności,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności Administratora w przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie,
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
 • w przypadku dokonywanych płatności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, do uzyskania informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji Użytkownicy dokonali zapłaty. Powyższe dane będą przetwarzane w celu sprawdzenia poprawnej zapłaty,
 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Administratora.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w zakresie danych osobowych:

 • sprostowanie lub zmiany (poprawienie) danych osobowych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na portalu,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych stosownie do złożonego wniosku,
 • dostęp do danych osobowych w tym uzyskanie informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz o kopię tych danych,
 • przeniesienie danych osobowych do innego administratora danych osobowych zgodnie z treścią art. 20 Rozporządzenia Rodo

Z uprawnień określonych w pkt. 9 Użytkownik ma prawo skorzystać, składając wniosek do partii Wspólny Powiat- Łączy nas Polska z siedzibą w Lubinie 59-300, ul. Kresowa 13c/1. W celu potwierdzenia uprawnienia Użytkownika do złożenia powyższego wniosku Administrator ma prawo prosić o podanie dodatkowych informacji. Zakres każdego uprawnienia wskazanego w pkt. 9 wynika z przepisów prawa a prawo do skorzystania z uprawnienia zależeć będzie między innymi od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych użytkownikowi we wskazanym celu.

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie w zakresie określonym zgodą.

Zaakceptowanie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.

Poprzez wysłanie zgłoszenia do Komisji Wyborczej Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych osobowych w nim zawartych.

Nie istnieje możliwości korzystania ze wszystkich usług Portalu anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja wszystkich usług ze względów technicznych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych użytkownika.

§ 5

Użytkownik zobowiązany jest:

 • do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi, zasadami współżycia społecznego i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;
 • do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich;
 • nieudostępniania danych dostępowych do portalu osobom trzecim.

§ 6

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Portal.

Użytkownik zamieszczając na portalu materiały komentarze i ogłoszenia oraz materiały tekstowe, audiowizualne i fotografie, oświadcza, iż posiada prawa do ich publikacji.

Użytkownik, poprzez zamieszczenie na Portalu wpisów, komentarzy, materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, udziela Administratorowi wyłącznej licencji i nieograniczonej w czasie oraz nieodpłatnej na następujących polach eksploatacji: wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w każdym miejscu i czasie. Udzielenie licencji powoduje, że Użytkownik nie będzie dochodził żadnych roszczeń od Administratora z tego tytułu.

Administrator zastrzega prawo do zmiany lub skracania tytułów tekstów publikowanych na stronie głównej Portalu na co Użytkownik wyraża zgodę.

§ 7

Administrator zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Administrator dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika i nie spowodowała obniżenia jakości świadczonej Usługi.

Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.

§ 8

Administrator zastrzega sobie prawo do likwidacji wirtualnej wizytówki Użytkownika Portalu jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku wykorzystywania Portalu niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści umieszczonych przez Użytkownika na forum lub blogu. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, lub z własnej inicjatywy gdy treść będzie o charakterze bezprawnym, Administrator ma prawo uniemożliwienia dostępu do tych treści oraz zastosowania środków regulaminowych w tym do usunięcia tych treści z portalu.

§ 9

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania do Użytkowników, którzy wyrazili stosowną zgodę za pomocą poczty elektronicznej treści informacyjnych i reklamowych pochodzących z Portalu oraz podmiotów współpracujących.

§ 10

Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z wyjątkiem części usług reklamowych.

Użytkownik może ujawnić swoje dane osobowe dla osób trzecich albo korzystać z portalu anonimowo lub pod pseudonimem, zastrzegając swoje dane do wiadomości Administratora.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za treści umieszczone na forum lub blogu.

Użytkownikowi nie wolno umieszczać na forum lub blogu treści o charakterze bezprawnym. Treści te nie mogą w szczególności:

 • naruszać praw autorskich, innych praw na dobrach niematerialnych ani dóbr osobistych,
 • naruszać zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów, • stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia Regulaminu, Administrator ma prawo:

 • tymczasowo lub definitywnie usunąć treści umieszczone przez Użytkownika na Portalu;
 • zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;
 • zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony;
 • skasować Konto Użytkownika

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zlikwidować Konto Użytkownika.

Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autorów i Administratora treści umieszczonych na forum i blogach oraz Materiałów Prasowych jest zakazane i podlega sankcjom prawnym, zgodnie z ustawą z dn. 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powyższej ustawie.

Ogłoszenia drobne w portalu są płatne oraz bezpłatne, cennik ogłoszeń jest dostępny pod adresem . Operatorem systemu opłat przelewy24 jest Usługodawca.

Wizytówki w katalogu firm i usług są bezpłatne.

Wirtualna wizytówka użytkownika portalu zakładana jest automatycznie po zapoznaniu się przez użytkownika z niniejszym regulaminem, jego akceptacją i wypełnieniem formularza rejestracyjnego.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane ujawnione przez użytkownika w swojej wizytówce lub blogu, w szczególności imię i nazwisko, adres, numery telefonów lub komunikatorów internetowych. Ujawnienie powyższych danych jest dobrowolne, zaś użycie ich przez osoby trzecie nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń wobec Administratora.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w kwestiach związanych z korzystaniem z Portalu drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub pisemnie wysyłając podanie na adres Administrtora.

Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Administratora Usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Każda osoba korzystająca z Portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna, że treści umieszczone na Portalu nie spełniają warunków określonych przepisami prawa lub Regulaminem.

Reklamacja powinna zawierać dane osobowe zgłaszającego (imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) oraz dokładny opis treści reklamacji.

Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Odpowiedź Administratora na reklamację jest wysyłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

W sytuacji, gdy reklamacja nie będzie zawierała danych umożliwiających odpowiedź (np. e-maila lub adresu do korespondencji) reklamacja nie będzie rozpatrywana.

Odpowiedź Administratora na reklamację zawiera w szczególności informację, czy reklamacja jest uznana, na jakich zasadach oraz z jakim efektem. Odpowiedź na reklamację zawiera także uzasadnienie decyzji Administratora.

W przypadku uznania reklamacji, Administrator usuwa wskazane treści w ramach Portalu, a także przesyła odpowiednie oświadczenie lub przeprowadza inne działania, o których mowa w Regulaminie.

Reklamacja może być składana wyłącznie przez Użytkowników Portalu, których treści naruszają przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 12

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Portalu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z świadczeniem usług drogą elektroniczną jest Administrator.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym obsługi Konta Użytkownika, kontaktu z Użytkownikiem oraz dostarczania Usług drogą elektroniczną.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych Usług świadczonych drogą elektroniczną.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych, reklam i ofert, Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres e-mail Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych oraz przekazywania tych danych podmiotom trzecim, w celu realizacji działań marketingowych Administratora.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiadające wymaganiom określonym w przepisach prawa, w tym wymaganiom określonym w Rozporządzeniu RODO.

Administrator stosuje pliki cookies (ciasteczka), które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z Portalu, a także w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu na Portalu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników, Administrator informuje, że:

 • Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 13

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik będzie informowany na stronie internetowej Portalu.

W przypadku wprowadzenia zmiany do Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem zostanie poinformowany o zmianie przepisów regulaminu wraz z informacją o zmianie i zakresem zmian na adres e-mail podany przez niego podczas zakładania Konta.

W przypadku wprowadzenia zmiany do Regulaminu, Użytkownik będący przedsiębiorcą, będzie zobowiązany do zapoznania się z treścią zmienionego Regulaminu. Korzystanie z Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację zmian i zobowiązanie się do przestrzegania nowych postanowień Regulaminu.

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Portalu.

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r. i obowiązuje do czasu jego zmiany.

Najnowsze Wpisy Kandydatów:

Nasze Social Media